Vraagstukken over de toekomst van contact maken en verbonden zijn

Vanaf de jaren negentig werden het sociale klimaat en de communicatiemogelijkheden onbegrensd voor iedereen. We stelden ons de vraag over de impact hiervan op het contact tussen mensen onderling en met publieke en private organisaties. Over de toekomst van wederkerige, duurzame en betrouwbare relaties, waar mensen elkaar willen blijven verstaan en niemand uitgesloten wordt. Waar mensen in staat zijn zelf initiatief te nemen of actief kunnen blijven meedoen. En waar organisaties betekenisvol waarde kunnen toevoegen aan mens en samenleving.

Via een onconventionele leerweg vanaf 2001 hebben we inmiddels antwoorden gevonden. Eerst door vijf jaar te werken met kinderen en jongeren, binnen en buiten schoolverband. Daarna door het stimuleren en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven van mensen die vanuit verschillende beweegredenen begaan zijn met elkaar, met de eigen buurt of regio. En bij sommige initiatieven nemen we in de opstartfase zelf het voortouw, omdat de samenleving, mensen en organisaties dit zelf niet gemakkelijk oppakken en wij dat dan toch willen beproeven.

Een leerweg van, voor en met veel en verschillende organisaties.
Altijd in de vorm van een experiment, er samen van willen leren en wijzer worden. Meer dan twintig jaar geleden wordt duidelijk dat de oorzaak van het gemis van verbinding bijna altijd ligt in complexe instituties; zowel bij de overheid als bij publieke organisaties en private ondernemingen.

Om moverende en begrijpelijke redenen ligt bij deze organisaties de focus vooral op het optimaliseren van functie en proces. Hierbinnen leidt kennis niet zomaar tot meer en gelijkwaardige deskundigheid van iedereen. Of leiden bijvoorbeeld klantwaarde optimalisatie of economische winst gemakkelijker tot uitsluiting dan tot inclusie. Het geeft bijna als vanzelf voeding aan onder andere; wantrouwen, polarisatie, complot denken, verlies van gelijke kansen en een almaar groter wordende kloof tussen mensen onderling en met organisaties.

De reden welke aanleiding gaf voor de ontwikkeling van Coloci en de behoefte naar de ontstane kennis en unieke ervaring is urgenter en groter dan voorheen. Daarom initieert, stimuleert, begeleidt en faciliteert Coloci mensen met initiatieven die willen bijdragen aan gezonde, plezierige en veilige (buurt)gemeenschap. En net als bij de ontwikkeling van de kennis hiervoor, nemen we soms zelf het voortouw.